Rok 2020 przyniósł ze sobą duże zmiany w kwestii przepisów dotyczących dostępności witryn internetowych. Przez cały rok trwa pierwsze monitorowanie stron pod kątem wdrożenia standardów WCAG 2.1. To bardzo ważna kwestia, bowiem zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych, podmioty, które nie zapewnią dostępności swoich stron, muszą liczyć się z możliwością nałożenia na nie kar pieniężnych.

Czym jest dostępność strony internetowej?

Dostępność stron WWW to nic innego jak termin z dziedziny HCI (human-computer relation). Dotyczy on aspektu konstruowania stron internetowych z uwzględnieniem ich użyteczności dla jak najszerszego kręgu odbiorców – w szczególności biorąc pod uwagę tych, którzy mogą być narażeni na tzw. wykluczenie cyfrowe. I chociaż w głównej mierze mówi się w tym przypadku o osobach z niepełnosprawnością, to jest to znacznie szersza grupa, do której należą również m.in. seniorzy, ludzie bez wykształcenia czy inni, którzy z różnych powodów nie mogą w pełni korzystać z internetu.

Co to jest WCAG 2.1?

Z myślą o tych właśnie osobach międzynarodowa organizacja World WideWeb Consortium, zajmująca się ustanawianiem standardów dotyczących tworzenia i przesyłu stron WWW, wydała zbiór dokumentów z zaleceniami, których stosowanie ma poprawić ich jakość życia w sferze cyberprzestrzeni. Określa się go mianem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), co w tłumaczeniu na język polski oznacza – wytyczne dla dostępności stron internetowych. WCAG 2.1 to najnowsza wersja dyrektywy, która swoją pierwotną formę przybrała w roku 1999.

Kto ma obowiązek wdrożenia standardów WCAG 2.1?

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, obowiązek wdrożenia WCAG dotyczy:

 • organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunały
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
 • jednostek budżetowych,
 • samorządowych zakładów budżetowych,
 • agencji wykonawczych,
 • instytucji gospodarki budżetowej,
 • państwowych funduszy celowych,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy,
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • uczelni publicznych,
 • Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych,
 • państwowych i samorządowych instytucji kultury,
 • innych państwowych lub samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Kary za brak WCAG – co grozi za niespełnienie wymogów?

Ustawa określa wyraźnie, że za brak zastosowania się do wytycznych WCAG 2.1, na podmiot, który w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności, nie publikuje deklaracji dostępności i nie zapewnia dostępności cyfrowej Biuletynu Informacji Publicznej, przewiduje się nałożenie kar pieniężnych o łącznej wartości nawet 20 000 zł.

Wdrożenie WCAG 2.1

Zarówno wizja poważnej kary, jak i naturalna chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i wykluczonym cyfrowo, sprawia, że kwestia wdrożenia WCAG powinna stać się w 2020 roku sprawą priorytetową. Z uwagi na złożoność wytycznych, nie ulega wątpliwości, że prace te najlepiej powierzyć doświadczonemu zespołowi profesjonalistów.

Udostępnij dalej: