Nowe przepisy dotyczące dostępności stron internetowych.

Data dodania: 6 marca 2020

Autor: Tomek Mikiciuk

Rok 2020 niesie ze sobą duże zmiany w kwestii przepisów dotyczących dostępności witryn internetowych. Od 01.01.20 do 22.12.20 rusza pierwsze monitorowanie stron pod kątem wdrożenia standardów WCAG 2.1. Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych, podmioty, które nie zapewnią dostępności swoich stron, muszą liczyć się z możliwością nałożenia na nie kar pieniężnych.

Czym jest dostępność strony internetowej?

Dostępność WWW to nic innego jak termin z dziedziny HCI (human-computer relation) dotyczący aspektu konstruowania stron internetowych, pod kątem ich użyteczności dla jak najszerszego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe. Czyli nie tylko, jak się przyjęło uważać, chodzi tu o osoby niepełnosprawne, ale również osoby starsze, gorzej wykształcone, czy takie, które z różnych powodów, nie mają dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Czym jest WCAG 2.1

Z myślą o tych właśnie osobach, międzynarodowa organizacja World WideWeb Consortium, zajmująca się ustanawianiem standardów dotyczących tworzenia i przesyłu stron WWW, wydała zbiór dokumentów z zaleceniami , których stosowanie, ma poprawić jakość bytowania tych osób w cyberprzestrzeni. Zbiór ten określa się mianem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) czyli tłumacząc na język polski – wytyczne dla dostępności stron internetowych. WCAG 2.1 to najnowsza wersja dyrektywy, która swoją pierwotną formę przybrała w roku 1999.

 

Kto ma obowiązek wdrożenia standardów WCAG 2.1

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, obowiązek wdrożenia WCAG dotyczy:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki

3) jednostki budżetowe

4) samorządowe zakłady budżetowe

5) agencje wykonawcze

6) instytucje gospodarki budżetowej

7) państwowe fundusze celowe

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

9) Narodowy Fundusz Zdrowia;

10) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

11) uczelnie publiczne

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

13) państwowe i samorządowe instytucje kultury

14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Kary za brak WCAG

Ustawa określa wyraźnie, że za brak zastosowania się do wytycznych WCAG 2.1, na podmiot, który w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności, nie publikuje deklaracji dostępności i nie zapewnia dostępności cyfrowej Biuletynu Informacji Publicznej, przewiduje się nałożenie kar pieniężnych o łącznej wartości nawet 20.000 złotych.

Wdrożenie WCAG 2.1

Zarówno wizja poważnej kary, jak i naturalna chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i wykluczonym cyfrowo, sprawia, że kwestia wdrożenia WCAG powinna stać się w 2020 roku sprawą priorytetową. Z uwagi na złożoność wytycznych, nie ulega wątpliwości, że prace te najlepiej powierzyć  doświadczonemu zespołowi profesjonalistów.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*